Infobrochure 2018-2019


 

 Afbeelding2

 Afbeelding1

 

 

 

 

 

 

Welkom in onze school! 

 Afbeelding3

Afbeelding4

 

 

 

 

 

 

 

kindjes

 

Ons visitekaartje Afbeelding6

 • Elk kind is uniek, we willen de eigenheid van elk kind aanvaarden en bewaken.
 • We willen in dialoog kinderen begeleiden bij het sociaal vaardig worden en aandacht schenken aan het samenwerken.
 • We vinden het belangrijk kinderen actief te laten deelnemen aan activiteiten met een gedifferentieerd aanbod.
 • We willen een open school zijn, waar we als schoolteam de handen in elkaar slagen om met kinderen, ouders en externe partners samen ‘school te maken’.
 • Onze school is gelegen in het groen, daar maken onze kleuters en leerlingen dagelijks graag gebruik van.
 • We willen een katholieke school zijn waar op een eigentijdse manier waarden en normen aandacht blijven krijgen omdat we ervan overtuigd zijn dat ze in onze huidige maatschappij belangrijk zijn.

 

 

LeerlingenevaluatieAfbeelding8

 • Afbeelding9Wat kinderen ‘leren’ op school kan onderverdeeld worden in : kennen en kunnen. Als we spreken over ‘kennen’ hebben we het over leerinhouden.
 • Alles wat leerlingen moeten ‘kunnen’ noemen we vaardigheden. Het meten van de verworven vaardigheden is moeilijker te meten. Het spreekt voor zich dat we dit naar ouders toe niet altijd kunnen vertalen in een cijfer.
 • Kinderen ontwikkelen in een eigen tempo. Wij zijn er als begeleiders om het proces te stimuleren en bij te sturen.
  • Een rapport is een weergave van een evolutie in verworven leerinhouden en vaardigheden. Het is een belangrijk instrument voor ons als onderwijzers, voor u als ouder, om zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind, maar zeker ook voor de leerlingen zelf.
 • In onze lagere school werken we met een sterrenportfolio. Wekelijks evalueren we samen met de kinderen attitudes en sociale vaardigheden. Maandelijks houden we de ouders op de hoogte door middel van dit sterrenrapport, dat duidelijk weergeeft waarin het kind die periode geschitterd heeft. We trachten op deze manier reflectiemomenten te creëren en kinderen te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen om attitudes envaardigheden positief te ontwikkelen.Afbeelding7
 • Het M-decreet vraagt een individuele evaluatie: er zal gekeken worden naar de talenten, de interesses en de capaciteiten van kinderen om vervolgens hun evolutie op te volgen en te stimuleren. De onderwijsbehoeften bij kinderen durven wel eens verschillen, hiermee zal rekening gehouden worden bij de evaluatie. Overleg met en betrokkenheid van ouders is hierbij essentieel.

 

 

Huiswerk en lessen Afbeelding11

 • Huiswerken en lessen worden opgenomen in een agenda zodat ook ouders zicht hebben op wat van hun kinderen na school verwacht wordt.
 • In eerste instantie dient huiswerk om kinderen te leren plannen, omgaan met materialen, … Dit in functie van zelfstandigheid, dat vereist wordt in een middelbare school.
 • Het accent bij huiswerk maken, ligt op het proces, niet op het product.
 • Vanaf het 1ste tot en met het 6de lj. werken alle klassen met ‘Leerladders’, een instrument om leerlingen gestructureerd kapstokken (bv. mindmap, kernwoorden aanduiden, schematiseren, … ) aan te reiken om te leren ‘leren’. De methode biedt duidelijke fiches die ook thuis kunnen gebruikt worden bij het studeren.
 • Mogelijk wordt er gedifferentieerd binnen huiswerk, afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, dit in overleg met de ouders.
 • Afbeelding10Communicatie omtrent huiswerk en lessen tussen ouders en school is essentieel.
 • In de derde graad ligt het accent op leren : een attitude aanbrengen om zelfstandig, juist te studeren.
 • Vanaf het 2de leerjaar werken we in elke klas met Leerladder, een hulpinstrument om strategieën binnen het proces leren leren expliciet aan te kunnen reiken zodat leerlingen deze strategieën vervolgens vervolgens kunnen toepassen
 • Belangrijk : Kinderen leren op school, kinderen moeten ook thuis voldoende tijd hebben om zich te ontspannen !!

 


 

Afbeelding12Muzische vorming

 • Afbeelding13De leerlingen krijgen de kans om op regelmatige tijdstippen de domeinen van het muzische te ontdekken : beeld, drama, muziek, media, beweging, muzisch taalgebruik, …
 • We willen bij muzische opvoeding meer het accent leggen op het proces dat kinderen doormaken, dan wel op het product (knutselwerk, …)Afbeelding14

 

 

 

 

ICT in onze school Afbeelding15

 • Afbeelding17We kiezen ervoor om onze ICT-coördinator voornamelijk een coachende opdracht te geven. ICT behoort tot de vakoverschrijdende eindtermen en dient vervolgens geïntegreerd opgenomen te worden in het lestijdenpakket. Het stimuleren van ICT-vaardigheden en ICT-kennis gebeurt in eerste instantie door de klasjuf.
 • De ICT-coördinator ondersteunt het team door het uitwerken van Afbeelding16leerlijnen, inventariseren van soft- en hardware, verzamelen van geschikte materialen, … Occasioneel kan zij ingeschakeld worden bij klasactiviteiten.
 • ICT wordt aangewend in de uitwerking van onze eerstelijnszorg: differentiatie in de klas (Dit in de brede zin van het woord.)
 • We opteren om te werken met een ‘mobiele’ computerklas.
 • Onze school beschikt, naast vaste PC’s, over 30 laptops.
 • De volgende schooljaren investeert de school in tablets en actieve beamers.

 

 

 

 

Afbeelding18Leesbeleid Afbeelding20

 • Zoals ook opgenomen in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van lezen, willen we dagelijks werken aan leestechniek, leesvaardigheden, maar zeker ook aan leesplezier.
 • Afbeelding21Bij het oefenen is er begeleiding nodig. We kiezen er voor om van deze gelegenheid gebruik te maken om tutors in te zetten. Sterke lezers begeleiden beginnende of zwakke lezers. Wekelijks worden leesmomenten voorzien (partnerlezen). Men spreekt ook wel van Peer tutoring, wat betekent : leerlingen leren van elkaar. Welke leerkansen biedt deze vorm van lezen? We richten ons tot de eindtermen sociale vaardigheden : een rol opnemen ten aanzien van anderen, een groep leiden, luister-en spreekvaardigheden, zich kritisch opstellen en feed back geven, zorg opbrengen voor anderen, respect opbrengen voor anderen, …  Bovendien wordt er elke week flink gelezen en gewerkt rond de eindtermen van lezen.

 

 

 

Wereldoriëntatie

 • We werken per klas met thema’s die zeer werkelijkheidsnabij zijn.We trachten in te spelen op de leefwereld van kinderen.Afbeelding23 Ook in WO zijn vaardigheden zeker zo belangrijk dan leerinhouden.
 • Alle domeinen van WO worden benaderd : mens en natuur, mens en cultuur, mens en maatschappij, mens en techniek, mens en ruimte, mens en tijd…
 • Goed W.O.-onderwijs is niet af te leiden uit het aantal werkbladen of bundels dat kinderen mee naar huis nemen en moeten studeren. Goed WO -onderwijs zoals, aangegeven in de eindtermen, vraagt veel handelen en uitproberen, raadplegen van bronnen, opzoeken van informatie, structureren van informatie, vorm geven aan, delen of tonen van het geleerde, …Afbeelding22
 • Om werkelijkheidsnabij te kunnen leren, verlaten we soms de school:Culturele uitstappen
  • Leeruitstappen
  • Bosklassen
  • Zeeklassen

 

 

 

 

Verkeerseducatie

 • Afbeelding24Als 10/10-label school zetten we gans het jaar acties op om onze kleuters en leerlingen levensechte verkeerseducatie bij te brengen.
 • Onze aandacht ging dit jaar naar:
  • Zichtbaar in het verkeer
  • Veilig in de auto: gordel
  • Aandacht voor de zwakke weggebruiker: voetganger en fietser
  • Fietsbehendigheid en fietscontrole
  • Een veilige houding in het verkeer: brevetten

 

 

 

 

Sport en spel …Afbeelding25

 • Afbeelding27Bewegen vinden wij belangrijk.
 • We trachten zoveel mogelijk te spelen in het speelbos.
 • De leerlingen kunnen tijdens elke pauze spelmateriaal lenen uit de ‘speelgoedwinkel’. Deze wordt beheerd door de leerlingen van klas 6.
 • Zowel kleuters als leerlingen genieten elke week van lessen bewegingsopvoeding, dit in de turnzaal, mogelijk ook buiten.
 • Vanaf de 3de kleuterklas worden zwemactiviteiten voorzien in het zwembad van Wijnegem.Afbeelding26
 • Op regelmatigAfbeelding28e basis nemen we deel aan SVS-activiteiten zoals: veldloop, zweminstuif, inlineskating, danshappening, …
 • Voor de leerlingen is er een mogelijkheid om in te schrijven voor avondsport (1X in de week)

 


 

 

 

 

 

Sociaal emotionele opvoeding

Hieraan willen we zowel in de kleuterschool als in de lagere school veel aandacht schenken:

 • Jaarthema ‘De wereld rond ..!’: Afbeelding29jaarlijks kiezen we een gezamenlijk jaarthema. Tijdens maandmomenten (KS en LS) maken weAfbeelding31 tijd om hierrond samen iets te ondernemen: poppenkast, zingen, groepsdynamische spelen, … Het samen beleven staat hierbij centraal, bovendien besteden we op die momenten extra aandacht aan omgaan met elkaar. Dit jaar reizen de leerlingen doorheen verschillende continenten en maken kennis met andere culturen. Soms zo anders en zo rijk!
 • Werken rond Axen : de dieren van Axen krijgen een plaats in onze school, hun kenmerken vinden we terug in ieder van ons.Afbeelding30 Vaak geeft Axen kinderen taal om te gebruiken tijdens conflicten. Axen kan helpen om het zelfbeeld van kinderen helder te krijgen. Het gaat om talenten of vaardigheden die gestimuleerd kunnen worden.
 • Speelplaatswerking in de lagere school: Leerlingen leren zorgen voor elkaar en samen verantwoordelijkheid te dragen voor materialen en organisatie. We trachten vooral te werken met positieve, constructieve afspraken. Wenselijk gedrag bevestigen en belonen haalt meer uit dan negatief gedrag bestraffen. Vier groene noten geeft muziek op vrijdag!
 • Conflicthantering: leerlingen begeleiden bij het omgaan met conflicten (klassenraad in elke klas, even tijd maken om bewust stil te staan bij het klasgebeuren en hoe iedereen zich voelt). We kiezen ervoor om bij conflicten herstelgericht te werken waarbij gevoelens en goedmaken centraal worden gesteld.
 • Klasdoorbrekende activiteiten waarbij oudere leerlingen gestimuleerd worden te zorgen voor de jongeren: refter, hulp bij kleuters, stippestapdAfbeelding32agen, vriendendag, speeldagen, …
 • Samen vieren: jarigen (tijdens maandmomenten), Chinees Nieuwjaar, eucharistievieringen, carnaval, …
 • Tijdens allerlei activiteiten die inspelen op de actualiteit trachten we onze leerlingen te betrekken, het zijn uitgelezen kansen om te oefenen op vb. spreekvaardigheid, samenwerkingsvaardigheden, … en het is nog leuk ook! Vb. koffietop, Dag van de Poëzie, …
 • In de lagere school zitten alle leerlingen wekelijks samen in de klassenraad. Ze bespreken leuke ideeën, geven elkaar complimenten of praten conflicten uit. Deze klassenraad stimuleert de verbinding en zet in op een herstelgerichte aanpak indien nodig.
 • Maandelijks zetelt de leerlingenraad, elke klas wordt vertegenwoordigd en levert zijn bijdrage om onze school nog aangenamer te maken.

 

 

 

 

Wat met zorg in onze school? Afbeelding33

‘Zorg’ in onze school wordt door heel wat teamleden gedragen. Leerkrachten, de zorgcoördinator en de directeur ondersteunen kleuters en leerlingen die extra zorg nodig hebben. Onder extra zorg verstaan we: kinderen waarvan de ontwikkeling een beetje trager of anders verloopt, kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, kinderen die het emotioneel of sociaal iets moeilijker hebben, … enz.

 • Afbeelding34We kiezen voor eerstelijnszorg: zorg gegeven door de klasleerkracht (zij/hij heeft immers de meest veilige relatie met uw kind).
 • De zorgcoördinator ondersteunt de klasjuf, verzorgt de contacten met externen en werkt mogelijk occasioneel met kinderen en werkt in overleg met het team, een zorgkader op schoolniveau
 • Regelmatig wordt de ontwikkeling van elk kind besproken.
 • Onze school voorziet een kangoeroewerking voor leerlingen die nood hebben aan meer uitdaging. We trachten bij deze leerlingen vooral het probleemoplossend denken te stimuleren.Afbeelding36
 • Communicatie met ouders vinden we essentieel.
 • Afbeelding35In samenwerking met de universiteit Gent en Antwerpen en de Hoge scholen Artevelde en Plantijn startten we in 2013 het project ‘Goed Geënt’ om onze werking te optimaliseren, zodat er nog meer gedifferentieerd kan worden, afhankelijk van noden van kinderen (Universal design for learning). In het kader van het M-decreet dat vanaf september 2015 in alle scholen realiteit wordt, heeft dit Project onze school bijgestaan bij de voorbereiding om op dit decreet te kunnen anticiperen. Afbeelding40Wij willen, zoals het M-decreet voorschrijft trachten tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Hierbij denken we aan kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun ontwikkeling en ook aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Bij inschrijvingen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, maken we graag tijd voor een uitgebreid intake gesprek.

 

 

 


 

Praktische info over onze school Afbeelding37

 • Afbeelding38In onze school kiezen we voor een uniform: wit – blauw
 • Voorschoolse opvang in hoofdschool: van 07.30 uur tot 08.25 uur
 • Naschoolse opvang in hoofdschool: 15.40 uur tot 18.00 uur (woensdag tot 16.00 uur en vrijdag tot 17.00 uur)
 • In de hoofdschool is er dagelijks verse soep te verkrijgen en de mogelijkheid tot het nuttigen van een warme maaltijd.
 • Vanaf het 5de leerjaar wordt er 1 lesuur studie georganiseerd (tot 16.20 uur).Afbeelding39
 • Refter: water en melk wordt door de school gratis aangeboden. Verder zijn er soep-en drankkaarten te verkrijgen.
 • Betalingen gebeuren via de tweemaandelijkse schoolrekening. (maximumfactuur)

 

 

 

 

 

Oudervereniging Afbeelding41

 • Afbeelding43Heel wat activiteiten worden ondersteund door ouders.
 • Pasta-avond
 • Kerstactiviteit
 • Schoolfeest
 • Receptie 1ste communie
 • Receptie 6de
 • Afbeelding42
 • De oudervereniging is bovendien een communicatiekanaal tussen ouders en school.
 • De oudervereniging vergadert 4 keer per jaar, enthousiaste ouders altijd welkom!