top of page

visie

Visie: Waar staan we voor?

Het kiezen van een school voor je kind is voor ouders een belangrijke, niet-eenvoudige taak.

Op de vraag "Wat is een goede school?" is geen eenduidig antwoord te geven.

Het antwoord dienen ouders zelf te zoeken. Zij zullen moeten uitmaken of de school aansluit bij hun eigen opvoedingsidealen, waarden en normen.

Daarom is het ook belangrijk dat je het uitgangspunt van de school kent.

 

Onze school is een kleinschalige, eigentijdse leefgemeenschap met de focus op het breed stimuleren van ontwikkeling bij kinderen.

 

Als katholieke school onderschrijven we de opdrachtsverklaring van het Vrij Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

In onze katholieke dialoogschool is iedereen welkom, ongeacht zijn geloofsovertuiging, we willen hiervoor veel eerbied tonen.

De christelijke waarden zijn een inspiratiebron en een leidraad in de manier van omgaan met mensen en in ons eigen "zijn".

 

Onze school streeft naar het geven van kwaliteitsonderwijs en wil haar leerlingen voorbereiden op hun latere taak in de complexe samenleving.

We geloven in een totaalontwikkeling waarbij het leren hand in hand gaat met zelfontplooiing en vaardig worden in het samen spelen, samenwerken.

Omdat we ervan uitgaan dat dit enkel kan wanneer een kind zich goed voelt en zoveel mogelijk betrokken wordt, houden we rekening met de eigenheid van elk kind en proberen we door een zo ruim mogelijk aanbod het totale kind (hoofd, hart, handen) aan te spreken.

Op deze manier blijven kinderen gemotiveerd en groeien ze op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden.

 

We proberen waarden en attitudes voor te leven en door te geven.

In een school zijn veel participanten. We zetten dan ook in op het uitbouwen van positieve relaties tussen kinderen, leerkrachten, directie, ouders en andere medewerkers in en buiten de school. Onze school staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de wereld rondom ons. We beschouwen onze school niet als een geïsoleerd geheel. We willen dan ook een school zijn met aandacht voor vragen en verwachtingen vanuit de maatschappij, met inbreng van kinderen en ouders. Het begrip "samen" willen we een duidelijke invulling geven.

Respect en waardering voor elkaar vinden we essentieel om goed samen te leven. Iedereen heeft het recht om anders te zijn. Iedereen heeft de plicht om rekening te houden met de andere.

In een groene omgeving willen we verwonderd zijn over het mooie in de natuur, maar ook samen zorgen voor het behoud van die natuur.

In de wereld van vandaag vinden we het belangrijk dat kinderen zin hebben voor rechtvaardigheid en solidariteit, durven opkomen voor de zwakkeren en zichzelf weerbaar kunnen opstellen.

 

Als team willen we dit voorleven en hierin onze kleuters/leerlingen ten volle ondersteunen! 

 

Welkom in onze school! 

bottom of page